adwokatszewczyk@gmail.com
664 088 788
ul. Warszawska 7a, 11-500 Giżycko

Jestem podejrzanym w związku z przestępstwem/ wykroczeniem skarbowym

Jestem podejrzanym w związku z przestępstwem/ wykroczeniem skarbowym

Jestem podejrzanym w związku z przestępstwem/wykroczeniem skarbowym

Co do zasady tok postępowania w sprawach przestępstw skarbowych podlega takim samym regulacjom jak postępowanie w zwykłych sprawach karnych. Dlatego uwagi i rady podane w innych artykułach odnoszących się do postępowania karnego, są odpowiednie także dla tego rodzaju przestępstw.

Przepisy kodeksu karnego skarbowego zawierają również kilka nieznanych zwykłej procedurze karnej regulacji. Dlatego mając na względzie te wyjątki, poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

CZYNNY ŻAL (art. 16 kks)

Każdemu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa skarbowego kodeks karny skarbowy daje możliwość uniknięcia odpowiedzialności i kary. Aby móc skorzystać z instytucji czynnego żalu warunkiem jest obowiązek ujawienia ważnych informacji lub też istotnych okoliczności związanych z tym czynem, czy też wskazanie osób które współdziałały przy jego popełnieniu. Takie zawiadomienie należy złożyć ustnie lub na piśmie do protokołu kierując je do odpowiedniego organu. Potem powinno dojść do ujawnienia wszystkich ważnych w tej sprawie informacji. Szczególną uwagę organy prowadzące postępowanie skupiają na osobach współdziałających przy popełnieniu czynu przestępnego, skuteczność zawiadomienia może zależeć od ich podania. Osoba, która składa zawiadomienie jest zobowiązana do dokonania wyrównania uszczerbku finansowego jaki  powstał przy popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Oznacza to, że musi ona zapłacić w całości wymaganą należność publicznoprawną.

Niezmiernie ważnym elementem instytucji czynnego żalu jest właściwy czas złożenia zawiadomienia. Powinno ono być złożone przez powzięciem przez organ ścigania konkretnych wiadomości o przestępczym działaniu, jak również przed pojęciem czynności służbowych takich jak np.  przeszukanie, sprawdzenie otrzymanych informacji, jak również wszelkiego rodzaju czynności kontrolne (celnych, skarbowych oraz dewizowych).

Spełnienie tych wszystkich wymogów łącznie powoduje, że osoba która popełniła przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zyskuje bezkarność oraz nie musi obawiać się negatywnych konsekwencji swojego działania.

Jednak kodeks karny skarbowy zawiera pewne uregulowania w których zastosowanie instytucji czynnego żalu nie jest możliwe. Art. 16 § 6 k.k.s stanowi o sytuacji w której:

– Sprawca sam kierował wykonywaniem ujawnionego czynu zabronionego. Jest to tzw. sprawca kierowniczy,

– wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego. Jest tzw. sprawstwo polecające,

– sprawca zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował. Wyjątkiem jest sytuacja w której cała grupa albo związek dokona zawiadomienia. Tylko w takim przypadku może być stosowana instytucja czynnego żalu wobec takiego sprawcy.

– sprawca nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania na tą osobę postępowania o dany czyn zabroniony

KOREKTA DEKLARACJI PODATKOWEJ (art. 16a k.k.s)

Korekta deklaracji jest formą opisanego wyżej czynnego żalu. Dzięki niej istnienie możliwość uniknięcia odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Jeśli zostaną spełnione wszystkie wymogi jakie wynikają z przepisów. Składając deklarację korygującą osoba, która złożyła niezgodną ze stanem faktycznym deklarację może zwolnić się od odpowiedzialności karnej. Forma deklaracji korygującej powinna być taka sama jak deklaracji korygowanej.

Nadto osoba, która składa deklarację korygująca musi pisemnie uzasadnić tą czynność. Jeśli takie uzasadnienie, które powinno zawierać wskazanie przyczyn zamieszczenia błędnych danych w deklaracji nie będzie złożone powoduje to, że korekta taka nie będzie skuteczna i tym samym naraża się na poniesienie odpowiedzialności karnej za to przestępstwo lub wykroczenie.

Aby uniknąć odpowiedzialności trzeba uiścić zapłatę należności publicznoprawnej, która została uszczuplona lub narażona na uszczuplenie. Powinna być ona dokonana niezwłocznie, jednak istnieje możliwość że dany organ sam określi dokładny termin do jej zapłaty.

DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARALNOŚCI (art. 17 k.k.s)

W kodeksie karnym skarbowym istnieje instytucja, która jest bardzo podobna do prawa oskarżonego do dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej z art. 387 k.p.k.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej jest możliwe, gdy zarówno wina jak i okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą żadnych wątpliwości. Nadto należy spełnić jeszcze kilka wymogów, aby móc skorzystać z tej instytucji należy:

– w całości uiścić należność publicznoprawną,

– uiścić kwotę, która odpowiada co najmniej najniższej karze grzywny

– sprawca musi wyrazić zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy,

– uiścić kwotę która stanowi co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.

Sprawca, aby móc skorzystać z tej instytucji musi złożyć odpowiedni wniosek do organu finansowego prowadzącego postępowanie przygotowawcze, aż do momentu wniesienia aktu oskarżenia do sądu. Wniosek taki można złożyć zarówno ustnie do protokołu jak i pisemnie. Do wniosku sprawca musi dołączyć następujące dowody:

– uiszczenia uszczuplonej należności cywilnoprawnej,

– uiszczenia kwoty grzywny o równowartości co najmniej 1/3 minimalnego wynagrodzenia (dotyczy przestępstwa skarbowego),

– kwoty grzywny o równowartości co najmniej 1/10 minimalnego wynagrodzenia (dotyczy wykroczenia skarbowego)

– dowód wpłaty zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania

Udzielenie zezwolenia bądź odmowa należy do Sądu.

Uwaga! Sprawca po skorzystaniu z tej instytucji będzie uznawany za osobę niekaraną! Do Krajowego Rejestru Karnego nie dokonuje się wpisu wyroku dotyczącego zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej.

SKAZANIE BEZ ROZPRAWY (art. 156 k.k.s)

Jest to zbliżona instytucja do skazania bez rozprawy wnikająca z art. 335 k.p.k.

Za zgodą sprawy czynu przestępnego organ postępowania przygotowawczego (może nim prokurator jak i organ finansowy) może złożyć do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego wraz ze składanym aktem oskarżenia. Wniosek ten zawiera uzgodnione ze sprawcą propozycje kary lub środka karnego, w związku z zarzucanym mu popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Zastosowanie tej instytucji jest zależne od wykazania, że w przypadku udzielenia przez sąd zgody na skazanie bez rozprawy, cele postępowania zostaną osiągnięte, na co wskazuje postawa sprawcy czynu zabronionego.

Jeśli do skazania bez rozprawy zachodzi w przypadku przestępstwa skarbowego możliwe jest wnioskowanie o:

wymierzenie wobec oskarżonego kary z zastosowaniem jej nadzwyczajnego złagodzenia, orzeczenie środka karnego wymienionego w art.  22 § 2 pkt. 2-6 (ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadków przedmiotów, przepadek przedmiotów, ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej, przepadek korzyści majątkowej, podanie wyroku do publicznej wiadomości, odstąpienie od wymierzenia kary lub warunkowego jej zawieszenia, zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska)

Jeśli przestępstwo skarbowe zostało popełnione w ramach art. 37 § 1 kks oraz art. 38 § 2 kks (czyli w warunkach nadzwyczajnego obostrzenia kary) to w tym przypadku wniosek o skazanie nie może być uwzględniony, z wyjątkiem art. 37 § 2 kks (jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, a wymagalna należność została w całości uiszczona przed zamknięciem przewodu sądowego w pierwszej instancji), art. 37 § 3 kks (jeżeli sprawca odstąpił od udziału w zorganizowanej grupie lub związku i ujawniając przed organem ścigania istotne okoliczności zamierzonego przestępstwa skarbowego zapobiegł jego popełnieniu) albo art. 38 § 3 k.k.s

Mając na uwadze powyższe informacje i opisane instytucje masz jako sprawca czynu zabronionego  wiele możliwości w toku postępowania przygotowawczego rozwiązania swojego problemu, jednak opisane przez nas rozwiązania i ich możliwości nie zawsze będą skuteczne. Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego też wskazane jest aby skorzystać z pomocy adwokata, który specjalizuje się w tego typu sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego. Pomoże Ci on wybrać najlepszą drogę do pomyślnego zakończenia postępowania.