adwokatszewczyk@gmail.com
664 088 788
ul. Warszawska 7a, 11-500 Giżycko

Rozprawa przed sądem - na co zwrócić uwagę?

Rozprawa przed sądem – na co zwrócić uwagę?

Rozprawa przed Sądem – na co zwrócić uwagę ?

Niezbędnik oskarżonego

– masz prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania odpisów i czynienia kserokopii (art. 156 k.p.k.)

– masz prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza w sytuacji gdy nie władasz w wystarczającym stopniu językiem polskim (art. 72 § 1 k.p.k)

– masz prawo zadawania pytań wszystkim osobom przesłuchiwanym na rozprawie

Masz prawo do składania wniosku o sportowanie protokołu z rozprawy oraz posiedzenia wskazując na nieścisłości lub opuszczenia (art. 152 k.p.k)

– z uwagi na ważny interes prywatny masz prawo domagania się wyłączenia jawności rozprawy (art. 360 k.p.k.)

– masz prawo do składania wniosków dowodowych w tym między innymi o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, przesłuchania świadków itp.

– masz prawo do składania wyjaśnień co do każdego przeprowadzonego dowodu (art. 175 § 2 k.p.k.)

– masz obowiązek stawiania się na każde wezwanie Sądu lub organu prowadzącego postępowanie

– masz obowiązek informowania Sądu o każdej zmianie miejsca zamieszkania, poddania się badaniom nienaruszającym integralności ciała oraz oględzinom ciała.

Pamiętaj, że korzystasz z prawa domniemania niewinności tak długo jak toczy się postępowanie w Twojej sprawie, aż do jego zakończenia i wydania prawomocnego wyroku w sprawie. Domniemanie to oznacza, że nie masz obowiązku dowodzenia swojej niewinności ani dostarczenia dowodów na swoją niekorzyść. To na prokuratorze spoczywa ciężar dowodu, czyli udowodnienia winy. Polega to na tym, iż aby kto twierdzi, że oskarżony dopuścił się czynu zabronionego musi to udowodnić. Nie pozwól sobie wmówić, że jest inaczej.  To, że postępowanie zostało wszczęte jeszcze nic nie znaczy. Jednak już na samym początku sporawy warto zabezpieczyć się przed potencjalnymi błędami organów wymiaru sprawiedliwości i zasięgnąć pomocy adwokata.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Prokuratorię Generalną, w 2014 roku doszło do uniewinnienia 7 099 osób (źródło: PG-P1K SPRAWOZDANIE z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych za rok 2014)

Pamiętaj także, że możesz wybrać sposób w jaki będziesz się zachowywać przed Sądem, jeśli masz wątpliwości co do swojej sytuacji – możesz skorzystać z prawa odmowy składania wyjaśnień. Organy procesowe muszą pouczyć Cię o tym prawie. Możesz je realizować poprzez odmowę składania wyjaśnień, odmowę odpowiedzi na poszczególne pytania. Nie musisz przy tym podawać przyczyn swojej decyzji, a także nie może to wywołać żadnych negatywnych skutków. Skorzystanie z tego prawa nie może być okolicznością, która Cię obciąży lub będzie stanowić podstawę do surowszego wymierzenia kary. Do zakończenia postępowania sądowego będziesz miał jeszcze okazję wypowiedzieć się i przedstawić swoje stanowisko.

To, że korzystasz z prawa odmowy składania wyjaśnień nie oznacza, że nie możesz wypowiedzieć się odnośnie przedstawianych dowodów. Jest to kolejne niezmiernie ważne uprawnienie oskarżonego, z którego należy w pełni korzystać.

Oskarżony ma obowiązek stawić się w sądzie na każdą rozprawę, a w przypadku nieobecności należycie ją usprawiedliwić.

Pamiętaj o tym, że w przypadku gdy korzystasz z pomocy adwokata, Sąd nie będzie w większości przypadków żądał Twojej obecności. To oznacza, że nie będziesz musiał stawiać się na kolejne terminy rozpraw.

W przypadku podjęcia decyzji o składaniu wyjaśnień, pamiętaj o tym, że nie ponosisz odpowiedzialności karnej za ukrycie prawdy lub mówienie nieprawdy. Jednak nie można tego rozumieć jako „prawo do kłamstwa”.

POSTĘPOWANIE DOWODOWE

Zasada prawdy materialnej stanowi podstawę postępowania dowodowego. To oznacza, że wszystkie rozstrzygnięcia sądu muszą być oparte na prawdziwych ustaleniach faktycznych (art. 2 § 2 k.p.k.) Postępowanie dowodowe przeprowadza się na wniosek stron lub z urzędu.

Będąc stroną postępowania warto wykazać się aktywnością w postępowaniu dowodowym. Oczywiście w zależności od przyjętej taktyki. Najlepiej w tej sytuacji zwrócić się o pomoc do adwokata. Pomoże Ci on przebrnąć przez zawiłość przepisów oraz będzie skutecznie bronić Twoich interesów.

Jeśli podejmiesz decyzję o składaniu wniosków dowodowych na początek należy zaznajomić się z aktami sprawy. Tylko tym sposobem ustalisz jakie dowody przemawiają za Twoją winą i jakie wynikają z nich okoliczności. Poznanie akt jest wystarczające do podjęcia kroków do złożenia odpowiedniego wniosku dowodowego. Wnioski dowodowe możesz składać na każdym etapie postępowania. Jest to kolejny powód dla którego warto przemyśleć swoją taktykę obrony nim podejmiesz wcześniej jakiekolwiek poważne kroki.

ZAPADŁ NIEPRAWOMOCNY WYROK W MOJEJ SPRAWIE – CO DALEJ?

Gdy wobec Ciebie zapadł wyrok skazujący masz prawo do wniesienia apelacji. Jednak wcześniej konieczne jest wniesienie w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku, wniosku o uzasadnienie wyroku i doręczenie go wraz z uzasadnieniem. Przykładowy wniosek znajdziesz na naszej stronie wśród wzorów pism i wniosków. Jeśli taki wniosek nie zostanie złożony wniesienie apelacji będzie niemożliwe. Dlatego zawsze nawet gdy nie masz pewności czy będziesz odwoływać od wyroku, wnieś wniosek o uzasadnienie. Sąd w uzasadnieniu powinien wskazać, dlatego wydał taki a nie inny wyrok, które dowody uznał za wiarygodne, czym się kierował decydując o Twoim losie.

Apelację należy sporządzić w ciągu 14 dni od otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z prawem polskim w przypadku gdy Sądem I instancji był Sąd Okręgowy to apelację od takiego wyroku musi podpisać adwokat.

Apelacja powinna zawierać wskazanie jakie błędy i uchybienia zastosował Sąd rozpatrując sprawę w I instancji. Możesz zaskarżyć wyrok w całości (nie zgadzasz się z nim w całości) lub w części ( uznajesz część wyroku, a nie zgadzasz się tylko z jego częścią np. wysokością wymierzonej kary). Podczas pisania apelacji zwrócić uwagę, na to że podnoszone przez Ciebie zarzuty muszą być uzasadnione w odpowiedni sposób.

Nigdy nie jest za późno, aby zwrócić się do adwokata. Nawet w przypadku, gdy nie korzystałeś wcześniej w pierwszej instancji z jego pomocy. Możesz się do niego zwrócić po zapadnięciu wyroku. W tej sytuacji Twoim największym wrogiem jest czas! Musisz odpowiednio wcześniej skontaktować się z adwokatem, aby mógł on zapoznać się z aktami i wszystkimi aspektami Twojej sprawy. Dlatego nie odwlekaj decyzji o skorzystaniu z pomocy adwokata na ostatni moment.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Jak stanowi Konstytucja postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne (art. 176 ust.1 Konstytucji RP). Dotyczy to również postępowania karnego, gdzie zasadą jest postępowanie dwuinstancyjne. Gdy wydany wyrok przez sąd pierwszej instancji nas nie zadowala możemy odwołać się za pomocą apelacji do sądu drugiej instancji. Jeśli sądem rozpatrującym sprawę w I instancji był sąd rejonowy to sądem rozpatrującym apelację będzie sąd okręgowy. Jeśli zaś wyrok zapadł w I instancji przez sądem okręgowym to sądem odwoławczym będzie sąd apelacyjny.

Sąd, który rozpatruje apelacje bada podniesione przez nas zarzuty w wyrokowaniu sądu pierwszej instancji. Rozpatruje czy rzeczywiście one wystąpiły. Jeśli uzna, że apelacja jest nie zasadna – wyda wyrok utrzymujący w mocy rozstrzygnięcie sądu I instancji, który jest prawomocny. I od tego momentu oskarżony otrzymuje status skazanego.

Jak wspomniano wyżej postępowanie karne jest dwuinstancyjne. Jednak istnieje możliwość, ale jedynie w wyjątkowych przypadkach wniesienia skargi kasacyjnej – jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia. Można ją wnieść tylko i wyłącznie jeśli wystąpiły wyjątkowe sytuacje, które zostały wskazane w przepisach postępowania karnego. Nie jest to trzecia instancja postępowania karnego.

Kasację wnieść można tylko i wyłącznie jeśli wystąpią poważne uchybienia, które wymienione są w art. 439 k.p.k. (np. rozpoznano sprawę podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa, orzeczono karę nieznaną ustawie itd.) lub innego naruszenia prawa, jeśli mogło mieć wpływ na treść wyroku. Kasację można wnieść również w oparciu o zarzut rażącej niesprawiedliwości orzeczenia.

Wniesienie kasacji tylko i wyłącznie z powodu niewspółmierności kary nie jest możliwe.

Termin na wniesienie kasacji wynosi 30 dni od daty doręczenia wyroku sądu drugiej instancji z uzasadnieniem.

Kasacja jest niezmiernie trudnym pismem procesowym do sporządzenia, dlatego ustawodawca ustanowił w tym przypadku przymus adwokacki. To oznacza, że kasacja musi być sporządzona i podpisana jest adwokata. Ma on również obowiązek wcześniej sprawdzić czy jej wniesienie w danej sprawie będzie możliwe.