adwokatszewczyk@gmail.com
664 088 788
ul. Warszawska 7a, 11-500 Giżycko

Strefa Klienta

Rozwód – co warto wiedzieć?

Ile kosztuje sprawa o rozwód/ separację? Składając pozew o rozwód lub wniosek o separację należy uiścić opłatę wynoszącą 600 zł, która jest stała. Jej wysokość jest niezmienna niezależnie od tego czy składamy pozew bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie. Nie wypływają na to również okoliczności dotyczące tego ile mamy dzieci i jakiej kwoty alimentów żądamy. Opłata od...
Czytaj więcej

Czeka mnie rozwód – co zrobić?

Rozwód jest niewątpliwie, statystycznie, jednym z najbardziej traumatycznych doświadczeń w życiu człowieka. Niewątpliwie powzięcie informacji o rozwodzie bądź od partnera bądź z sądu poprzez odebranie odpisu pozwu rozwodowego od wciąż aktualnego małżonka wyzwala bardzo silne emocje. Wówczas stres i emocje nie są najlepszym doradcą naszych działań. Częstokroć pretensje, urazy bądź chęć odwetu względem małżonka może sprawić, iż wdrożone decyzje nie...
Czytaj więcej

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem następuje poprzez złożenie odpowiedniego wniosku przez któregoś rodziców, najczęściej w toku postępowania rozwodowego, toczącego się przed Sądem Okręgowym. W sytuacji w której rodzice nie są małżeństwem lub są małżeństwem żyjącym oddzielnie i nie toczy się sprawa o rozwód możliwe jest złożenie wniosku o ustalenie kontaktów do sądu. Wówczas właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd Rejonowy. Rodzic,...
Czytaj więcej

Podział majątku

Jeżeli pomiędzy małżonkami w toku trwania małżenstwa obowiązywał ustrój wspólności majątkowej (małżonkowie nie podpisali intercyzy) po orzeczeniu przez Sąd rozwodu bądź separacji pomiędzy małżonkami mogą oni w konsekwencji podzielić się majątkiem zgormadzonym w trakcie trwania małżeństwa. Byli małżonkowie mogą podzielić się majątkiem: w drodze umowy w przypadku gdy wypracowali porozumienie co do przejęcia określonych składników majątkowych oraz wysokości ewentualnej spłaty,...
Czytaj więcej

Doszło do zatrzymania / aresztowania

ZATRZYMANIE Zatrzymanie jest środkiem przymusu, stosowanym przez funkcjonariuszy policji i inne uprawnione służby. Zatrzymanie może trwać maksymalnie 72 godziny. Zgodnie z art. 244 k.p.k., zatrzymanie może nastąpić w sytuacji, gdy: istnieje uzasadnione przypuszczenie, że zatrzymany popełnił przestępstwo, zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa, nie można ustalić tożsamości zatrzymanego, istnieją przesłanki do przeprowadzenie postępowania w...
Czytaj więcej

Jestem oskarżony przez prokuraturę o popełnienie przestępstwa

Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono akt oskarżenia do Sądu oraz osobę, wobec której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania (art. 71 § 2 k.p.k.). Prawa oskarżonego Jako oskarżony, zyskujesz wiele uprawnień, których nie posiadałeś na etapie postępowania przygotowawczego, a o których warto pamiętać. Jako główne i najważniejsze należy wskazać: Pełne prawo do dostępu do akt sprawy....
Czytaj więcej

Jestem podejrzanym – został mi postawiony zarzut lub zarzuty

W naszym życiu zdarzają się sytuacje, gdy na skutek działania, czy to naszego, bądź też innych osób, lub też zupełnie przypadkowo, wzbudzamy zainteresowanie organów ścigania. Przy zaistnieniu takich okoliczności zawsze powinno się interweniować. Nasza bierność w przypadku bycia podejrzanym może nam tylko zaszkodzić. Dlatego też tak ważna jest znajomość naszych praw i obowiązków dotyczących padających na nas podejrzeń, jak również...
Czytaj więcej

Jestem pokrzywdzony przez sprawcę przestępstwa

Zostałeś pokrzywdzony przestępnym działaniem innej osoby? Ktoś Cie znieważył, oszukał lub pobił? Padłeś ofiarą przemocy? Jeśli czujesz, że zostałeś w jakikolwiek sposób skrzywdzony, powinieneś interweniować! Pamiętaj, że pod ochroną prawa są Twoje dobra, takie jak: mienie, zdrowie, wolność, godność. Jeżeli Twoje dobra zostały w jakikolwiek naruszone, powinieneś złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie możesz złożyć pisemnie. Aby je złożyć,...
Czytaj więcej

Będę zeznawał w charakterze świadka

NIEZBĘDNIK ŚWIADKA: obowiązek stawienia na wezwanie i pozostawania do dyspozycji organu procesowego do czasu zakończenia czynności (art. 177 k.p.k.) obowiązek składania zeznań (177 k.p.k.), obowiązek złożenia przyrzeczenia (art. 187 k.p.k.) obowiązek zeznawania prawdy prawo do odmowy składania zeznań i uchylenia się od odpowiedzi na pytanie ( art. 182 – 183 k.p.k.) prawo żądania przeprowadzenia okazania w sposób uniemożliwiający rozpoznanie osoby...
Czytaj więcej

Jestem podejrzanym w związku z przestępstwem/ wykroczeniem skarbowym

Tok postępowania w sprawie przestępstwa skarbowego, co do zasady, podlega takim samym regulacjom jak postępowanie w zwykłych sprawach karnych. Dlatego też należy wskazać, iż uwagi i rady, podane w innych artykułach dotyczących postępowania karnego, są odpowiednie także dla tego typu przestępstw. Nie ulega jednak wątpliwości, że przepisy Kodeksu karnego skarbowego w treści swej zawierają także kilka regulacji nieznanych zwykłej procedurze...
Czytaj więcej

Rozprawa przed sądem – na co zwrócić uwagę?

Niezbędnik oskarżonego masz prawo do przeglądania akt sprawy i sporządzania odpisów oraz uzyskania kserokopii (art. 152 k.p.k.), masz prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, w przypadku gdy nie władasz w wystarczającym stopniu językiem polskim (art. 72 § 1 k.p.k.), masz prawo zadawać pytania wszystkim osobom przesłuchiwanym na rozprawie, masz prawo do składania wniosku o sprostowanie protokołu z rozprawy oraz...
Czytaj więcej

Jak wybrać prawnika?

Jak wybrać prawnika? Niejednokrotnie decydując się na reprezentację stajemy przed dylematem wyboru prawnika. Sytuacja komplikuje się zwłaszcza w sprawach karnych, w których doszło do zatrzymania bądź aresztowania albowiem wówczas naszą decyzję musimy podjąć dość szybko. Z uwagi na mnogość kancelarii adwokackich wybór może okazać się nie lada wyzwaniem. Co zatem zrobić by zminimalizować ryzyko popełnienia pomyłki? Istotnym jest aby adwokat,...
Czytaj więcej