adwokatszewczyk@gmail.com
664 088 788
ul. Warszawska 7a, 11-500 Giżycko

Jestem oskarżony przez prokuraturę o popełnienie przestępstwa

Jestem oskarżony przez prokuraturę o popełnienie przestępstwa

Jestem oskarżony przez prokuraturę o popełnienie przestępstwa

Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono akt oskarżenia do Sądu oraz osobę, wobec której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania (art. 71 § 2 k.p.k.)

Prawa oskarżonego

Mając status oskarżonego, zyskujesz wiele uprawnień, których nie miałeś na etapie postępowania przygotowawczego, a warto o nich pamiętać. Głównymi i najważniejszymi z nich są:

 • Obowiązek informowania oskarżonego. W ciągu 7 dni od doręczenia aktu oskarżenia Sądowi ma on obowiązek poinformować Cię o jego wpłynięciu.
 • Prawo do składania wniosków dowodowych. Jednocześnie z informacją o wpłynięciu aktu oskarżenia Sąd zobowiązuje Cię do sporządzenia i przekazania w terminie 7 dni odpowiedzi na akt oskarżenia. Ważne jest to, że nie masz w ogóle obowiązku dowodzenia swojej niewinności, a także nie musisz dostarczać dowodów na swoją niekorzyść. Na tym etapie nie ma jeszcze potrzeby składania korzystania z prawa do składania wniosków dowodowych. Możesz je złożyć jeśli świadczą one w oczywisty sposób o Twojej niewinności. Pamiętaj o tym, że to nie Ty musisz udowadniać, a prokurator ma udowodnić Twoją winę! Zaś każda wątpliwość jaka pojawi się w trakcie postępowania dowodowego i nie uda się jej usunąć, będzie rozpatrywana na Twoją korzyść.
 • Pełne prawo dostępu do akt sprawy. Aby uzyskać dostęp do akt sprawy należy skontaktować się z sekretariatem Sądu do którego został wniesiony akt oskarżenia przeciwko Tobie. Dobrze jest poznać lepiej zawartość akt sprawy, zrobić notatki lub sporządzić fotokopie (zdjęcia) poszczególnych kart akt. Znajomość akt może tylko pomóc! Podczas ich przeglądania zwróć szczególną uwagę na opinie biegłych i zeznania świadków.
 • Prawo do obrońcy. Masz prawo do korzystania z usług jednocześnie nie więcej niż trzech obrońców. Kiedy możesz sam ustanowić obrońcy (ponieważ jesteś tymczasowo aresztowany), mogą to zrobić w Twoim imieniu osoby najbliższe, rodzina jak i przyjaciele. Korzystanie z pomocy obrońcy nie jest obowiązkiem, a prawem. Pamiętaj o tym, sprawa karna jest poważna i wynik postępowania karnego może zważyć na całym Twoim życiu. Pomoc doświadczonego adwokata może w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje interesy.

Kiedy oskarżony musi mieć obrońcę?

Co do zasady, korzystanie z pomocy adwokata jest prawem oskarżonego. Jednak istnieją od tej zasady pewne wyjątki, gdy oskarżonemu musi być zapewniona pomoc obrońcy.

 • Jeśli oskarżony jest osobą nieletnią (która w momencie popełnienia przestępstwa nie ukończyła 18 lat art. 79 § 1 pk1 k.p.k)
 • Jeśli oskarżony jest głuchy, niemy lub niewidomy. Nie chodzi tutaj o zupełny brak kontaktu ze światem za pomocą tych zmysłów. Jeśli ograniczenia tych zmysłów nawet w małym stopniu utrudniają porozumiewanie się z sądem i prowadzenie obrony, może to być powodem do ustanowienia obrońcy z urzędu (art. 79 § 1 pkt 2 k.p.k.)
 • Jeśli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności oskarżonego. Nie musi być ona oczywista. Jeśli natomiast w toku postępowania biegli lekarze psychiatrzy stwierdzą, iż poczytalność oskarżonego zarówno w chwili popełnienia czynu jak i w czasie postępowania nie budzi wątpliwości wówczas udział obrońcy w dalszym postępowaniu nie jest obowiązkowy. Sąd w tej sytuacji cofnie wyznaczenie obrońcy z urzędu (art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.)
 • Udział obrońcy w postępowaniu jest także niezbędny w przypadku okoliczności utrudniających obronę (art. 79 § 2 k.p.k.). Nie są one jednak sprecyzowane. Czynnikami takimi mogą być pewne przymioty jakie posiadać może oskarżony np. niski stopień wykształcenia bądź inteligencji czy też zwyczajna nieporadność życiowa mogą utrudnić jemu podjęcie polemiki z oskarżeniem
 • Obrońcę musi mieć również oskarżony w przypadkach, gdy:
 • zarzuca się jemu zbrodnię
 • jest pozbawiony wolności
 • sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym, jako sądem pierwszej instancji

Mediacja, pogodzenie się z pokrzywdzonym 

Zawsze jako osoba oskarżona powinieneś dążyć do mediacji oraz brać pod rozwagę przeproszenie osoby, która została pokrzywdzona Twoim czynem karalnym. O takiej możliwości poinformować Cię powinni policjanci oraz prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze. W sytuacji gdy ktoś naprawdę został przez Ciebie skrzywdzony, najlepszym wyjściem byłoby przeproszenie tej osoby. Na mocy wyrok sądowego i tak będziesz zobowiązany do naprawienia szkody, którą wyrządziłeś. Dlatego warto wcześniej wykazać się inicjatywą, okazać skruchę i przeprosić pokrzywdzonego. Twoje działanie na pewno zostanie w toku postępowania zauważone. Sąd prawie zawsze bierze pod rozwagę stosunek oskarżonego do popełnionego przez niego czynu oraz próby zmierzające do naprawienia powstałej szkody.

Gdy niezgodnym z prawem działaniem spowodowałeś szkodę materialną należy rozważyć jej naprawienie. Odszkodowanie ma co do zasady naprawić szkodę, a nie wzbogacić pokrzywdzonego. Bardzo często zdarza się, iż pokrzywdzeni wysnuwają żądania, które nie mają w ogóle żadnego realnego uzasadnienia w powstałej szkodzie. Dlatego aby podjąć właściwą decyzję przy naprawianiu szkody warto skonsultować się z mediatorami, a także zgłosić się o poradę do adwokata.