adwokatszewczyk@gmail.com
664 088 788
ul. Warszawska 7a, 11-500 Giżycko

Doszło do zatrzymania / aresztowania

Doszło do zatrzymania / aresztowania

Zatrzymanie

Zatrzymanie jest środkiem przymusu, który jest stosowany przez funkcjonariuszy policji oraz inne uprawnione służby. Maksymalny czas trwania zatrzymania to 72 godziny.

Zgodnie z art. 244 kpk, zatrzymanie ma miejsce w sytuacji, gdy:

– jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo

– istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym.

W chwili uzyskania wiadomości o zatrzymaniu osoby bliskiej, należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z komendą policji, w celu ustalenia czy na pewno osoba ta została w istocie zatrzymana. Funkcjonariusze policji obowiązani są udzielić podstawowych informacji, takich jak: czy ta konkretna osoba została zatrzymana, gdzie ona przebywa w związku z zatrzymaniem.

Należy również próbować ustalić jaki jest powód zatrzymania i dlaczego do niego doszło oraz czy znany jest termin zwolnienia zatrzymanego. Niestety bardzo często się zdarza, że policjanci nie chcą dzielić się takimi informacjami.

Podczas zatrzymania danej osoby, nie ma możliwości kontaktu z nią. W czasie tej czynności zatrzymany powinien być pouczony o swoich prawach i możliwości zawiadomienia o zatrzymaniu wskazanej przez niego osoby. Warto pamiętać, że podczas trwania zatrzymania tylko adwokat posiada realną możliwość bezpośredniego spotkania z zatrzymanym.

Często zdarza się, iż  policjanci podczas zatrzymania namawiają osoby zatrzymane do przyznania się, jak również do złożenia wniosku o skazanie bez rozprawy. Traktują to jako sposób na szybkie zwolnienie. Na poparcie swoich sugestii policjanci przedstawiają położenie zatrzymanego oraz fakt popełnia przez niego danego czynu jako oczywistą sprawę, na podstawie zebranych materiałów dowodowych. Takich działań nie można tolerować. W takiej sytuacji zatrzymany jest pod wielką presją, która ma  negatywny wpływ na podejmowanie tak ważnych decyzji. Wniosek o skazanie bez rozprawy zawsze można złożyć w później, w toku postępowania przygotowawczego, wcześniej zapoznając się z aktami sprawy i analizując całą sytuację.

Zaś już gdy osoba zatrzymana złożyła taki wniosek, należy podkreślić, że cofnięcie wniosku o skazanie bez rozprawy jest zawsze możliwe. Mimo wszystko, przed podejmowaniem jakichkolwiek pochopnych decyzji zawsze warto skonsultować swoje położenie z adwokatem. Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia.

Osobie zatrzymanej przysługuje prawo wniesienia zażalenia na zatrzymanie do sądu. Uzasadnionym przypadkiem takiego działa jest to, że funkcjonariusze w czasie przeprowadzania czynności użyli siły fizycznej, która to spowodowała obrażenia u zatrzymywanego lub zniszczyli jego mienie. W sytuacji niesłusznego zatrzymania można ubiegać się o odpowiednie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę  oraz o odszkodowanie.