adwokatszewczyk@gmail.com
664 088 788
ul. Warszawska 7a, 11-500 Giżycko

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów

Aby ustalić kontakty z dzieckiem należy złożyć odpowiedni wniosek. Jest on składany najczęściej przez któregoś z rodziców podczas trwania postępowania rozwodowego, które toczy się przed Sądem Okręgowym.

Możliwe jest też również złożenie takiego wniosku do sądu jeśli rodzice nie są małżeństwem lub są małżeństwem, które żyje oddzielnie i nie toczy się postępowanie o rozwód. W takiej sytuacji właściwym do rozpoznania wniosku będzie Sąd Rejonowy.

Pozbawiony władzy rodzicielskiej rodzic ma wciąż  prawo do kontaktów z dzieckiem, chyba że Sąd ze względu na jego bezpieczeństwo postanowi inaczej. Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje również, gdy znajduje się ono w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej.

Niezależnie od rodziców wniosek o ustalenie kontaktów mogą również złożyć:

– rodzeństwo.

– powinowaci w linii prostej (np. ojczym, macocha),

– osoby, które przez dłuższy czas sprawowały opiekę nad dzieckiem

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy, w którym okręgu dziecko ma miejsce zamieszkania, a w sytuacji jego braku w okręgu, którego przebywa.

We wniosku należy umieścić opis jak mają wglądać kontakty czyli kiedy i gdzie dziecko będzie odwiedzane czy w miejscu swego zamieszkania czy też poza nim. Warto wskazać również jak będą przebiegały kontakty w wakacje, ferie, święta czy na przykład w urodziny dziecka itp.  Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka jest niezbędnym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku o ustalenie kontaktów. Kiedy wnosimy o uregulowanie kontaktów po rozwodzie potrzebny jest również odpis wyroku rozwodowego.

Od wniosku należy uiścić opłatę, która jest stała i wynosi 40 zł. Jej uiszczenie niezbędne jest przy składaniu pisma do sądu. Wniosek złożony w ramach pozwu rozwodowego lub w toku procesu rozwodowego nie podlega  osobnej opłacie. W sytuacji gdy strona nie opłaci wniosku, Sąd wezwanie ją do jej uiszczenia w terminie siedmiu dni. Jeżeli w tym terminie strona nie uiści opłaty od wniosku, sąd go zwróci. Zwrócenie wniosku stronie oznacza, że nie wywołuje on żadnych skutków prawnych traktuje się go jakby w ogóle nie został wniesiony. W trakcie postępowania mogą wystąpić mogą dodatkowe wydatki, które mogą obejmować np. powołanie biegłego, skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego itp.

Kontakty mogą być przez sąd ograniczone w sytuacji gdy brane jest pod uwagę dobro dziecka. Przede wszystkim może:

– zakazać widywania się z dzieckiem,

– odmówić zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,

– zezwolić na kontakty z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica lub opiekuna, kuratora sądowego albo innej osoby wskazanej przez sąd,

– ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość

– zakazać porozumiewania się na odległość.